UDRUŽENJE LAV POSVEĆENO I PRAVIMA MIGRANATA

Posle ekonomske pre dese­tak god­i­na, posled­njih god­i­na u sve­tu je aktuel­na migrants­ka kriza. Iz godine u god­inu sve je ve}i priliv izbegli­ca koje pro­laze i kroz Srbi­ju.