U OKRUGU JOŠ 131 ZARAŽENI KORONOM, PREMINULE 2 OSOBE

o{ 131 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga poz­i­tiv­na je na virus korona: 107 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 9 iz Bele Palanke i 7 iz Babu{nice. U Op{toj bol­ni­ci Pirot pre­minule su dve osobe od posledice kovid infek­ci­je. U ovoj ustanovi le~i se 37 oso­ba obolelih od korone. Orga­ni­zo­van je jedan trans­port paci­jen­ta u Kovid bol­nicu Kru{evac. U Kovid ambu­lan­ti pre­gledano je 4.oktobra 358 paci­je­na­ta. Od tog bro­ja 91 prvi i 267 kon­trol­nih. U de~ijoj kovid ambu­lan­ti obavl­jen je 135 pre­gle­da od kojih 64 prva i 71 kon­trol­ni. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katastrofalnu. 

Ambu­lan­ta Tigar privre­meno ne radi 

Zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je u gradu i sve ve}eg osi­pan­ja zdravstvenih rad­ni­ka, u cilju adek­vatnog zbrin­ja­van­ja kovid i nekovid paci­je­na­ta, do{lo je do reor­ga­ni­zaci­je Slu‘be za zdravstvenu za{titu odraslog stanovni{tva. Od 6.oktobra Ambu­lan­ta Tigar privre­meno ne}e radi­ti. Svi ostali punk­tovi Slu‘be op{te med­i­cine rade. Ambu­lan­ta Bol­ni­ca radi od 7 do 14 a Ambu­lan­ta Pazar od 7 do 19 sati, obabe{tavaju iz Doma zdravlja.

PotvrŽ|eno 7.190 poz­i­tivnih na COVID-19 

Danas je potvr|eno jo{ 7.190 poz­i­tivnih na COVID ‑19 od 23. 903 testi­rane osobe. Pre­minu­la je 51 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 6.519 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­toru 269 osoba.