PREDSTAVNICI REGIONALNE DEPONIJE NA KONFERENCIJI O UPRAVLJANJU OPASNIM OTPADOM

Na Pali}u je nedavno odr‘ana kon­fer­en­ci­ja posve}ena upravl­jan­ju opas­nim otpadom. Na ovom skupu u~estvovali su pred­stavni­ci dr‘avnih insti­tu­ci­ja i bro­jnih preduze}a. Na kon­fer­en­ci­ji su u~estvovali i pred­stavni­ci Region­alne deponi­je Pirot.