NOVINARI U PRAKSI — ETIKA PRE KLIKA

Izve{tavanje o razli~itim doga|ajima, prob­lemi­ma i ‘ivo­tu gra|ana — svakod­nevi­ca je nov­inara! Pri sve­mu tome va‘no je po{tovati prav­i­la nov­inarske etike. U 21. veku, vre­menu inter­ne­ta, senzacionalisti~ki naslovi zarad vi{e kliko­va suport­ni su nov­inarskim prav­il­i­ma. Dru{tvo nov­inara Ni{a real­izu­je pro­jekat ”Nov­inari u prak­si”. Danas je odr‘ana radion­i­ca u Pirotu.