DEČIJA NEDELJA OBELEŽENA U VRTIĆU CRVENKAPA

Ju~e je po~ela De~ija nedel­ja. Tokom dana{njeg dana u vrti}ima i osnovn­im i sred­njim {kola­ma orga­ni­zo­vane su bro­jne aktivnos­ti. Na{a ekipa danas je bila u vrti}u Crvenkapa.