VELIKI PRITISAK NA SLUŽBU KUĆNE NEGE I LEČENJA 04102021

Epi­demi­ja virus korona ote‘ala je rad svih med­i­cin­skih slu‘bi koje dolae u kon­tant sa paci­jen­ti­ma i koji su sis­tem­ati­zaci­ji ne bi tre­bale da su u kovid sis­te­mu. Tak­va je Slu‘ba ku}ne nege i le~enja.