U OKRUGU JOŠ 110 ZARAŽENIH KORONOM, PREMINULO 5 OSOBA 04102021

Jo{ 110 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga poz­i­tivno je na virus korona: 33 su iz Piro­ta, 36 je iz Dim­itro­vgra­da, 31 iz Bele Palanke i 10 iz Babu{nice.

Tokom viken­da je u pirot­skoj bol­ni­ci pre­minu­lo pet oso­ba. U ovoj ustanovi le~i se 37 oso­ba obolelih od korone. Orga­ni­zo­van je jedan trans­port bebe i majke u Kovid bol­nicu Klini~kog cen­tra u Ni{u.

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanredna. 

U Srbi­ji oko 6.000 zara‘enih tokom 24 sata

Na Kovid19 poz­i­tivne su jo{ 5.983 osobe od oko 19.500 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 50 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 6.511 obolelih. Na res­pi­ra­tori­ma je 256 pacijenata.