”SAX ON TOUR” I U PIROTU 04102021

Pirot je ve} neko­liko god­i­na na mapi grado­va u koji­ma se odr‘avaju kon­cer­ti u sklopu ”Sax on tour” turne­je. Sino} je u sali Doma kul­ture nas­tu­pio ital­i­jan­s­ki sak­so­fon­ista Dami­ano Grandeso.