POTPUKOVNIK STEVAN VUČIĆ O VOJNOM ROKU I UPISU U JEDINICE VOJNE POLICIJE 04102021

Slu‘enje vojnog roka u Srbi­ji je dobro­voljno. O tome, ali i upisu u jedinice vojne poli­ci­je, za na{u tele­viz­iju gov­ori pot­pukovnik Ste­van Vu~i}, koman­dant 3. bataljona Vojne policije.