KAKO U VREME EPIDEMIJE RADI SLUŽBA DEČIJE STOMATOLOGIJE ? 04102021

Od po~etka epi­demi­je virusa korona i Slu‘be de~ije stom­a­tologi­je radi nes­metano uz puno po{tovanje svi­uh pre­ven­tivnih mera. Izosta­ju orga­ni­zo­vani sis­tem­ats­ki pregledi,koji su bili dobra praksa,ali zbog aktuenog trenut­ka je nemogu}e orga­ni­zo­vati ih.