REGISTROVANE JOŠ 102 POZITIVNE OSOBE NA KORONA VIRUS

Korona virus potvr|en je kod 102 osobe sa podru~ja okru­ga — 73 su iz Piro­ta, 13 je iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Babu{nice i 9 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Stru~njaci ove ustanove pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih tri do ~etiri puta ve}i. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci pirot je 40 paci­je­na­ta obolelih od korona virusa. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e su obavl­je­na 352 pre­gle­da — 101 prvi, dok je u ambu­lan­ti u De~jem dis­panzeru obavl­jeno ukup­no 108 pre­gle­da. Epidemiol{ka situaci­ja je vanred­na i pove}ava se kumu­la­tiv­na stopa obolelih na 100.000 stanovni­ka, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Za zaus­tavl­jan­je {iren­ja virusa klju~ je vakci­naci­ja, apelu­ju med­i­cin­s­ki stru~njaci. Do sada su u okgrugu vakcin­isane 35.992 osobe, dve doze prim­i­lo je 34.667 gra|ana, a tre}u 7.047.