PROMOCIJA DRAMA

”Kome dado­mo Koviljku”“ i ”„U no}i punog mese­ca“” drame Jovana Mijalkovi}a imale su svo­ju prvu knji‘evnu promociju.