OTVOREN SMER POSLOVNO-INFORMACIONI SISTEMI NA AKADEMIJI TEHNIČKO-VASPITAČKIH NAUKA U PIROTU

U pris­ustvu pred­stavni­ka min­istarst­va prosvete, gradske uprave Pirot, Tigar Tajer­sa, na Akademi­ji tehni~ko ‑vaspita~kih strukovnih studi­ja otvoren je novi smer poslovno — infor­ma­cionih sistema.