ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE — PROMOCIJA AGENDE 203

Plat­for­ma Odr‘ivi razvoj za sve delu­je u 10 op{tina i grado­va u Srbi­ji, me|u koji­ma je i Pirot. Na ter­i­tori­ji gra­da pro­mo­ci­ju plat­forme real­izu­je Udru‘enje ‘ena Lav, a uklju~ena su i udru‘enja @ene juga i Zvono.