OBRAZOVANJE ODRASLIH U OŠ ”DUŠAN RADOVIĆ”

Neka­da se obra­zo­van­je odraslih u Piro­tu real­i­zo­va­lo u staroj {koli Vuk Karad‘i}. Posle deceni­ja pauze osnovno obra­zo­van­je odraslih pono­vo u gradu i to u O[ Du{an Radovi}. [kola je pro{le godine dobi­la ver­i­fikaci­ju od Min­istarst­va prosvete. Pro­gram podr‘avaju i Grad Pirot i op{tine okru­ga, kao i druge institucije.