DO BOLJEG IMUNITETA FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU I PRAVILNOM ISHRANOM

U posled­njih god­inu i po dana sve ~e{}e se gov­ori o zna~aju imu­nite­ta. Za{to je imu­nitet va‘an i kako ga o~uvati?