BABUŠNICA DEO PROGRAMA ”MIHOLJSKI SUSRETI SELA”

Op{tina Babu{nica bi}e u~esnik ovogodi{nje man­i­festaci­je ”Miholjs­ki sus­reti sela” koju je pokrenu­lo Min­istarst­vo za brigu o selu. Ugov­ori su pre neko­liko dana pot­pisani u Beogradu.