U TOKU IZRADA PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BABUŠNICA

U Babu{nici je danas orga­ni­zo­vana radion­i­ca posve}ena tur­iz­mu i meh­a­nizmi­ma koje op{tina tre­ba da isko­risti kako bi se pozi­cioni­rala na turisti~koj mapi Srbi­je. Sve ovo je uvod u izradu pro­gra­ma razvo­ja tur­iz­ma za nared­ni trogodi{nji period.