U PIROTSKOJ BOLNICI LEČI SE TRENUTNO 36 PACIJENATA

Op{ta bol­ni­ca Pirot odne­davno je opet u kovid sis­te­mu. Pre­ma posled­njim podaci­ma u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenut­no se le~i 36 paci­je­na­ta, od toga 26 iz Piro­ta, po ~etiri iz Dim­itro­vgra­da i Babu{nice i dva iz Bele Palanke.