GENERAL JOVAN MILANOVIĆ

U Piro­tu je tokom ove nedel­je boravio gen­er­al pot­pukovnik Jovan Milanovi}, ~iji je ‘ivot bio inpiraci­ja za lik pukovni­ka Vrani}a u ser­i­ji Moj rod­jak sa sela.