EPIDEMIOLO[ŠKA SITUACIJA U OKRUGU VANREDNA

Reg­istrovane su jo{ 104 osobe poz­i­tivne na korona virus u okrugu — 76 je iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice i 13 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih tri do ~etiri puta ve}i, ocen­ju­ju stru~njaci. Epidemiol{ka situaci­ja ocen­ju­je se kao vanred­na i pove}ava se kumu­la­tiv­na stopa obolelih na 100.000 stanovni­ka, navo­di se u izve{taju. Jedan od na~ina da se stane na put epid­mi­ji je vakci­naci­ja. Do sada je u okgrugu vakcin­isano 35.935 gra|ana, dve doze prim­i­lo je 34.635, a tre}om su vakcin­isane 6.842 osobe.