ZA SADA NEMA RUSKE VAKCINE NA VAKCINALNOM PUNKTU U PIROTU

Gra|ani koji ‘ele da prime rusku vakcinu Sput­nik V u Piro­tu mora}e da sa~ekaju. Vakcine ruskog proizvo|a~a nema od pro{le nedel­je, a na vakci­nal­nom punk­tu lekari ka‘u da o~ekuju nove isporuke slede}e nedelje.

U okrugu obe doze vakcine prim­i­lo 48,8 % puno­let­nih gra|ana

Prvu dozu vakcine pro­tiv korone u okrugu je prim­i­lo 50,9 % puno­let­nih gra|ana, a obe doze 48,8 %. Najvi{i obuh­vat vakci­naci­jom je u Piro­tu — 53,4 %, u Dim­itro­v­gradu se vakcin­isa­lo 49,6 % gra|ana, u Beloj Palan­ci 48,8 %, a u Babu{nici 41,1 % puno­let­nih gra|ana. Tre}u dozu do sada je u okrugu prim­i­lo 6.625 oso­ba.