REKONSTRUIŠE SE DEO TRGA U UŽEM CENTRU GRADA

U cen­tru gra­da posled­njih nedel­ja su gra|evinske ma{ine. Rekonstrui{e se pros­tor od oko 4.000 kvadrat­nih metara koji spa­ja dva grad­s­ka trga. Radovi se real­izu­ju plani­ra­nom dinamikom, ka‘e gradona~elnik Vladan Vasi}.