PRAVO VREME ZA BERBU GROŽĐA

Vinogradari­ma pred­sto­ji ber­ba gro‘|a. Stru~njaci ka‘u da uko­liko su ispo{tovane sve agrotehni~ke mere i zavr{eni svi neophod­ni poslovi na zasadu, vinogradari mogu o~ekivati dobar rod.