NOVI DOM ZA ŠESTOČLANU PORODICU ŽIVKOVIĆ U BERILOVCU

Seoske ku}e u Srbi­ji u koji­ma niko ne boravi dobi­ja­ju nove vlas­nike! U akci­ji Min­istarst­va za brigu o selu bespovrat­na sred­st­va dodelju­ju se parovi­ma, samohran­im roditelji­ma i mladim poljoprivred­nici­ma. Mno­go zahte­va bilo je i iz Piro­ta. Novac za svoj krov nad glavom u prvom krugu dobile su 3 porodice. Pre neko­liko dana pot­pisana su jo{ dva ugov­o­ra. U novom domu od nedavno je i porod­i­ca @ivkovi}.