LAZAREVIĆ: ISTORIJSKI ARHIV NASTOJAĆE DA ODRŽI KONTINUITET U RADU

Za v.d. direk­to­ra Istori­jskog arhi­va u Piro­tu na posled­njoj sed­ni­ci Skup{tine gra­da imen­o­van je Davor Lazare­vi}. Trudi}e se, ka‘e, da se odr‘i kon­ti­nu­itet u radu i da se unaprede odre|ene delat­nos­ti ove ustanove kulture.