PIROT U VRHU PO DOBROVOLJNIM DAVAOCIMA KRVI U SRBIJI

Piro}anci se god­i­na­ma unazad rado odazi­va­ju akci­ja­ma dobro­voljnog davan­ja krvi. Ovu akci­ju orga­nizu­je Crveni krst Pirot u sarad­nji sa Cen­trom za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a.