NEOHODNA STROGA PRIMENA EPIDEMIOLOŠKIH MERA

Republi~ka san­i­tar­na inspekci­ja od po~etka epi­demi­je u kon­ti­nu­ite­tu radi kon­trolu primene mera. Prav­i­la se kr{e,ka‘e lep­osa­va Veljkovi},republi~ki san­i­tarni ispektor.