KOMUNALNE INSPEKCIJE SPROVODE STALNE KONTROLE

I grad­s­ka komu­nal­na inspekci­ja nared­nih dana poja~a}e kon­trolu, ka‘e za TV Pirot Bojan Pe{i},na~elnik Odel­je­na za urbanizam,stambeno-komunalnu delat­nost i gra|evinarstvo.