CRVENI KRST PIROT OBELEŽIĆE DAN STARIJIH OSOBA

Crveni krst Pirot nas­tavl­ja sa bro­jn­im akci­ja­ma pomo}i ugro‘enom stanovni{tvu. Volon­teri su na terenu, a po~ela pono­vo da radi Nar­o­d­na kuhinja.