VIDOJEVIĆ: PROPUSTILI SMO ŠANSU

Pirot­s­ki Radni~ki je na gos­to­van­ju u Brzom Bro­du igrao nere{eno 2:2 sa ekipom OFK Brzi Brod. Pre­ma re~ima tren­era Mar­ka Vidojevi}a, Beli su golovi­ma Radivojevi}a u prvih ~etvrt ~asa igre stek­li pred­nost od 2:0. Imali su pri­like da re{e utak­micu, ali su pro­pustili svo­je {anse i do kra­ja utak­mice su posle dva preki­da prim­ili dva gola i prakti~no izgu­bili dva boda u ovom susretu.