UČENICI MLEKARSKE ŠKOLE DOBILI STIPENDIJU NUGATELINE

U Mlekarskoj {koli danas su pot­pisani ugov­ori o stipendi­ran­ju u~enika ove {kole. Oni }e prak­su sti­cati u Radion­i­ci za izradu tor­ti i kola~a Nugatelina.