U KOVID AMBULANTI U PIROTU OD SUTRA DEVET MEDICINSKIH EKIPA

Na posled­njoj sed­ni­ci Skup{štine gra­da, odbor­nici­ma i pirot­skoj javnos­ti obra­tio se, direk­tor Doma zdravl­ja, dr Radovan Ilić}, još{ jed­nom apeluju}ći na građ|ane koji se nisu vakcin­isali da to uč~ine.