SRBIJA OBELEŽAVA SVETSKI DAN TURIZMA

Danas je Svet­s­ki dan tur­iz­ma. Min­istarst­vo trgovine, tur­iz­ma i teleko­mu­nikaci­ja, u sarad­nji sa vi{e od 80 kul­turno turisti~kih orga­ni­zaci­ja {irom Srbi­je obele‘ava ovaj datum. Tim povodom, danas i sutra za pose­ti­oce su dos­tup­ne i besplatne posete lokalite­ti­ma, muze­ji­ma, areheolo{kim utv|enjima i zoovr­tovi­ma. U Piro­tu zain­tereso­vani mogu da posete Muzej Poni{avlja.