REGISTROVANO JOŠ 86 POZITIVNIH NA COVID — 19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu. U danu viken­da lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno jo{ 86 poz­i­tivnih oso­ba na COVID-19: 52 iz Piro­ta, 22 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice i 6 iz Bele Palanke. Sve lokalne samouprave okru­ga su u crvenoj zoni, po ste­penu rizika preno{enja virusa, navo­di se u saop{tenju. Na osnovu epi­demi­oloŠŠ{kih ispi­ti­van­ja pro­cen­ju­je se da broj zara‘enih tri do ~etiri puta ve}i. Pove}ava se i broj hos­pi­tal­i­zo­vanih. U Op{toj bol­ni­ci le~e se 32 bolesni­ka od korona virusa: 20 iz Piro­ta, 4 iz Dimitrovgrada,6 iz Babu{nice,2 iz Bele Palanke i jed­na oso­ba iz Beogra­da. Trans­porto­van je jedan bolesnik u Kovid bol­nicu Kru{evac. U dane viken­da pre­minule su dve osobe u Op{toj bol­ni­ci Pirot od posled­i­ca kovid infekcije. 

COVID — 19 potvr|en kod jo{ 6.736 oso­ba u Srbiji 

Covid — 19 potvr|en je kod 6.736 oso­ba u posled­n­ja 24 sata od 20.561 testi­ra­nog. Raste broj pre­minulih i broj oso­ba na res­pi­ra­tori­ma. Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­lo je 46 osoba,a na ve{ta~koj ven­ti­laciji je 225 paci­je­na­ta. Na bolni~kom le~enju je 5.957 oso­ba.