ORSP ORGANIZUJE RADIONICE O PROBLEMU TURIZMA NA STAROJ PLANINI

Aktivisti pokre­ta ORSP nared­nih viken­da organizova}e radion­ice o, kako ka‘u prob­lemi­ma tur­iz­ma na Staroj plani­ni. Aktivista pokre­ta Alek­san­dar Pani}, gov­o­rio je i o radovi­ma u Bio­goru i HE Pirot.