USVOJENE VAŽNE ODLUKE NA SEDNICI GRADSKE SKUPŠTINE

Odbor­ni­ci Gradske skup{tine na dana{njoj sed­ni­ci usvo­jili su, pored osta­log, odluku o izvr{enju bud‘eta za prvih {est mese­ci ove godine, kon­ver­to­van­ju potra‘ivanja u udeo Gra­da u kap­i­talu Tigra a.d. i Tigar obezbe|enja, izmene i dop­une Gen­er­alne reg­u­lacije Pirot centar.