TOPLANA SPREMNO DOČEKUJE NOVU GREJNU SEZONU

Nova gre­j­na sezona u Piro­tu po~inje 15.oktobra. U toku su posled­nje pro­vere sistema,jer je Toplana ve} od 1.oktobra u pripravnost da isporu~uje toplot­nu energi­ju u slu~aju da dnevne tem­per­a­ture budu niske.