NAGRADA MLAĐANU STOJANOVIĆU

U~enik ~etvr­tog pet razre­da O[ 8.septembar Mla|an Sto­janovi} osvo­jio je sre­br­nu medalju u izuzrt­no jakoj konkuren­ci­ji na ovogodi{njem me|unarodnom takmi~enju HIPPO 2021. svo­jevrnoj olimpi­ja­di engleskog jezi­ka u kojoj su u~estvovala deca iz vi{e od 45 zemal­ja.