UPUTSTVO ZA GRAĐANE KOJI SU PRIMILI SAMO JEDNU DOZU VAKCINE PROTIV KORONA VIRUSA

Intereso­van­je gra|ana za vakci­naci­ju posled­njih dana raste kako se pogor{ala epidemiolo{ka situaci­ja ‚ka‘e za TV Pirot dr Rad­mi­la Zec,epidemiolog Zavo­da za javno zdravl­je i doda­je da smo pro­pustili let­nji period,kada je aktivnost virusa bila niska, za dos­ti­zan­je kolek­tivnog imu­nite­ta. Najve}i broj vakcin­isanih na dnevnom nivou je od 200 do 300 gra|ana tre}om dozom vakcine. Zavod je dobio novo uput­st­vo za gra|ane koji su prim­ili samo jed­nu dozu vakcine.