PIROT I BABUŠNICA NAJAKTIVNIJE OPŠTINE U KORIŠĆENJU USLUGA RGZ‑a

Pirot je danas pose­tio Borko Dra{kovi}, direk­tor Republi~kog geo­det­skog zavo­da. Na sas­tanku sa gradona~elnikom Piro­ta i pred­senici­ma svih op{tina Pirot­skog okru­ga raz­go­var­alo se pobolj{anju uslu­ga Republi~kog geo­det­skog zavo­da i prob­lemi­ma sa koji­ma se op{tine suo~avaju na terenu.