STROGA KONTROLA PRIMENE MERA

Republi~ki inspek­tori u sarad­nji sa komu­nal­nim inspek­tori­ma svih lokalnih samoupra­va u Pirot­skom okrugu i poli­ci­jom kontroli{u pri­menu antipan­demi­jskih mera. U na{em okrugu do sada nije bilo ozbiljni­jih prekr{aja.