IZLOŽBA ”MEMORIJSKA POLJA” U PIROTSKOJ GALERIJI

Nova izlo‘ba pod nazivom ”Mem­o­ri­js­ka pol­ja” Bojana Novakovi}a otvore­na je sino} u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}”.