EPIDEMIOLOšKA SITUACIJA NEPOVOLJNA SA TENDENCIJOM PRELASKA U VANREDNU, REGISTROVANO 76 ZARAŽENIH

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu. Reg­istrovano je jo{ 76 poz­i­tivnih oso­ba č: 64 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Bele Palanke. Sve lokalne samouprave okru­ga su u crvenoj zoni, po ste­penu rizika preno{enja virusa, navo­di se u saop{tenju. U posled­njih 7 dana u Pirot je testi­ra­no 876 oso­ba od kojih je 288 poz­i­tivnih. Na bolni~kom le~enju u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci je 25 osobe. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 247 pre­gle­da, od toga 95 prvih. Vakci­naci­ja se odvi­ja usporeno. Do sada je vakcin­isano ukup­no 35.588 oso­ba, dve doze prim­i­lo je 34.446, a tre}u su prim­i­le 5.562 osobe. 

Potvr|ena jo{ 7.201 oso­ba na COVID 19

Pre­ma posled­njim podaci­ma sa saj­ta covid19.rs, lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ena na korona virus 7.201 oso­ba od 23.408 testi­ranih gra|ana. Pre­minu­lo je 39 oso­ba. Na bolni~kom le~enju su 5.014 oso­ba, na res­pi­ra­tori­ma 195 paci­je­na­ta.