ZZJZ: REGISTROVANO 129 ZARAŽENIH U OKRUGU

Reg­istrovano je 129 poz­i­tivnih oso­ba — 88 iz Piro­ta, 16 iz Dim­itro­vgra­da, 17 iz Babu{nice i 8 iz Bele Palanke. Sve lokalne samouprave okru­ga su u crvenoj zoni, po ste­penu rizika preno{enja virusa, navo­di se u saop{tenju. Na bolni~kom le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci su 22 osobe. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 242 pre­gle­da, od toga 79 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu. Vakci­naci­ja se odvi­ja usporeno. Do sada je vakcin­isano ukup­no 35.548 oso­ba, dve doze prim­i­lo je 34.418, a tre}u je prim­i­lo 5. 326

U Srbi­ji još 7.232 poz­i­tivne osobe, pre­minu­lo 38 obolelih 

Od posled­i­ca korona virusa prmin­u­lo je jo{ 38 obolelih u Srb­jii, a od posled­njeg pre­se­ka stan­ja reg­istrovane su 7.232 poz­i­tivne osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. U posled­n­ja 24 sata testi­ra­no je 25.014 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 188 paci­je­na­ta, a ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 4.837 osoba.