U PU “ČIKA JOVA ZMAJ” U IZOLACIJI 12 ZAPOSLENIH i DVANAESTORO DECE 21092021

Broj dece koja trenut­no poha|aju vrti} se sman­ju­je. Pre­ma posled­njim podaci­ma iz PU ^ika Jova Zmaj trenut­no u izo­laciji je 12 zaposlenih i dvanaestoro dece zbog kovid infek­ci­je.