TRENUTNA NAPLATA POREZA NA IMOVINU 65 POSTO 21092021

Trenut­no izvr{enje naplate poreza na imov­inu je 65 pos­to, ka‘e {efi­ca Odse­ka lokalne poreske admin­is­tracije Gradske uprave Pirot, Ivana Mali­novi}. U zad­njem kvar­talu se o~ekuje ve}a naplata.