OBELEŽAVANJE EVROPSKE NEDELJE MOBILNOSTI

Evrop­s­ka nedel­ja mobil­nos­ti obele‘ava se u Srbi­ji od 16. do 22. sepbe­m­bra pod sloganom ”Kre}imo se odr‘ivo. Ostan­i­mo zdravi”. Grad Pirot svake godine u~estvuje u ovoj man­i­festaci­ji. Zbog nepo­voljne epidemiolo{ke situaci­je ove godine Dan bez auto­mo­bi­la bi}e obele‘en u zna~ajno man­jem obimu. Takmi~enje na biciklisti~kom poligonu spret­nos­ti za u~enike osnovnih {kola bi}e odr‘ano sutra od 10:15, na Trgu pirot­skih rat­ni­ka. Za decu pred{kol­skog uzras­ta PU ”^ika Jova Zmaj” bi}e orga­ni­zo­vana radion­i­ca koju Đ}e vodi­ti Nenad Milo{evi} i Dan­i­ca Miti}. Evop­s­ka nedel­ja mobil­nos­ti obele‘ava se uz podr{ku Del­e­gaci­je Evropske uni­je u Srbi­ji, Min­istarst­va gra|evinarstva, saobra}aja i infra­struk­ture i Stalne kon­fer­en­ci­je grado­va i op{tina.