DANI EVROPSKE BAŠTINE I U PIROTU 21092021

U Piro­tu }e i ove godine biti obele‘eni Dani evropske ba{tine. Ove godine cen­tral­na tema man­i­festaci­je je ”Kul­turno nasle|e za sve”.