ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NEPOVOLJNA SA TENDENCIJOM PRELASKA U VANREDNU

U nedelju i ponedel­jak reg­istrovano je 79 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u Pirot­skom okrugu: 25 oso­ba je iz Piro­ta, 22 iz Dim­itro­vgra­da, 19 iz Babu{nice i 12 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vane su 22 obolele osobe. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot u dane viken­da obavl­jeno je 289 pre­gle­da, od toga 140 prvih i 149 kon­trol­nih. U Kovid ambu­lan­ti za decu ura|eno je 98 pre­gle­da, od kojih 56 prvih i 42 kon­trol­na. Epidemiolo{ka situaci­ja pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu. Do sada je vakcin­isano 35.497 gra|ana u okrugu, dve doze prim­i­le su 34.383 osobe, a tre}om je vakcin­isano 4.989 oso­ba.

U Srbi­ji poz­i­tivne jo{ 6.424 osobe

Pre­ma posled­njem izve{taju min­istarst­va zdravl­ja u Srbi­ji su poz­i­tivne jo{ 6.424 osobe od testi­ranih 20.584. Pre­minu­lo je 38 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju su 4.642 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma 182 paci­jen­ta.